රටක් අධික ලෙස මුදල් මුද්‍රණය කළ විට කුමක් සිදුවේද?

2021 දී ශ්‍රී ලංකාව රුපියල් ට්‍රිලියන 1.2 ක් මුද්‍රණය කර ඇති අතර, ඉන් වැඩි ප්‍රමාණයක් රටින් පිටතට ගලා ගොස් ඇති අතර ගෙවුම් ශේෂ හිඟය පිළිබඳ නිල සංඛ්‍යාලේඛනවලින් පෙනී යන්නේ 2019 දී මුද්‍රණය කරන ලද රුපියල් බිලියන 505 කට ඉහළින්, එය Read more…